DOWNLOAD
E-BROCHURE

Tư vấn của chuyên gia
CHUYÊN GIA

Tầm nhìn: Trở thành thương hiệu dẫn đầu trong ngành kính nghệ thuật châu Á.

Sứ mệnh: Chúng tôi chỉ có một sứ mệnh duy nhất là mang nghệ thuật thủy tinh vào cuộc sống thông qua việc tối ưu hóa khả năng đáp ứng sự mong đợi của khách hàng và cộng đồng bằng những thương hiệu phù hợp, được xây dựng dưới một hệ giá trị chung với những chuẩn tắc đỉnh cao, đó là:

  • Tính dẫn dắt sáng tạo
  • Chuyên tâm trọn vẹn
  • Tôn trọng nghệ thuật
  • Khả năng thể hiện mỗi thiết kế là một câu chuyện hấp dẫn
© 2015 Art Glass – powered by LOFWI